Doprava zdarma nad 2 000 Kč

Reklamace

Reklamace

Reklamace a odpovědnost za vady (viz obchodní podmínky)

6.1 Jako spotřebiteli Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.3 Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí:

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4 Při koupi již použitého spotřebního zboží je ujednáno, že doba uvedená v čl. 5.3 je zkrácena na polovinu, tedy na dobu 12 měsíců.

6.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.1 výše, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.6 Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

6.7 Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.8 Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.9 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.10 Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího v naší provozovně, pokud na zboží nebo při dodání zboží není uvedeno jinak. Práva z vad lze uplatnit osobně nebo zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího. Pokud bude zboží zasíláno, je nezbytné, aby zásilka obsahovala sdělení o tom, jakou vadu spotřebitel uplatňuje, popis toho, jak vada vznikla a dále uvedení veškerých skutečností relevantních pro posouzení vady. Zboží přijímáme pouze čisté, s kompletní dokumentací, a pokud je to možné, tak v původním obalu. Formulář pro reklamaci naleznete zde: https://www.futurecycling.cz/user/documents/upload/1-reklamace.pdf